header by migi

20.09.2016

XVI MIĘDZYSZKOLNE MARSZE NA ORIENTACJĘ
W RZERZĘCZYCACH

W sobotę 17 września 2016r. po raz pierwszy w progach naszej szkoły uczniowie ze szkół powiatu częstochowskiego stanęli na starcie 
XVI Międzyszkolnych Marszów na Orientację „InOMANIA”. Ta impreza turystyczna jest corocznie organizowana przez Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie i SKKT PTTK „Azymut” przy IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie. Tym razem gospodarzem imprezy został Zespół Szkół w Rzerzęczycach. Do współpracy włączyły się działające w naszej szkole Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Włóczykije” oraz drużyna harcerska „Sienkiewiczacy”. W nasze gościnne progi przybyło około dwustu pięćdziesięciu uczestników z opiekunami, w tym również nasi uczniowie. Uczestnicy w grupach 2 lub 3-osobowych otrzymali na starcie mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Ich celem było odnalezienie właściwych punktów w terenie, potwierdzenie ich na karcie startowej i powrót do bazy – budynku naszej szkoły, w określonym limicie czasu. Tu czekały na uczestników liczne atrakcje. Na początek coś dla ciała, czyli pieczone kiełbaski. Następnie coś dla ducha, czyli konkursy związane z twórczością patrona Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach – Henryka Sienkiewicza, które przeprowadziła na sali gimnastycznej p. Anna Wawrzyńczyk. Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczestników, zwłaszcza, że rok 2016 został ustanowiony przez Senat RP – "Rokiem Henryka Sienkiewicza".
Cieszymy się bardzo, że nadal jest liczna grupa uczniów, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny od nauki. 08.09.20161 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Jedni witali szkołę z radością, inni ze smutkiem patrzyli w kierunku boiska, lasu, placu zabaw. Jednak dla wszystkich ten rok szkolny jest rokiem wielkiej zmiany. Otóż w ostatnich dniach sierpnia swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą i kierowniczą zakończył Dyrektor Ryszard Krok, który postanowił odejść na emeryturę.
            Swoją karierę pedagogiczną rozpoczął 45 lat temu podejmując pracę w szkole w Konarach, gdzie swoje obowiązki pełnił przez 4 lata. Kolejne lata pracy od 1975 roku poświęcił szkole w Rzerzęczycach, pełniąc funkcję nauczyciela fizyki, matematyki, zajęć technicznych, a także obowiązki wychowawcy. W tym czasie ukończył również studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim. Dyrektor uczestniczył w wielu szkoleniach, warsztatach i kursach z zakresu nadzoru pedagogicznego, metod aktywizujących, oceniania, dokumentowania pracy szkoły, tworzenia programów, zadań dyrektora jako pracodawcy, metod pracy z dziećmi, programów komputerowych stosowanych w szkole. Motywował nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, co sprawiało, że kadra pedagogów w ZS w Rzerzęczycach to osoby doskonale przygotowane do pracy z dziećmi. Dyrektor przez wiele lat pełnił opiekę nad Samorządem Uczniowskim, wdrażając młodzież do współodpowiedzialności za życie szkoły.
            W 1990 roku został wybrany na stanowisko dyrektora szkoły i pełnił tę funkcję przez 26 lat. Jako dyrektor i pedagog nie przestawał podnosić swoich kwalifikacji zawodowych w myśl przysłowia, że „człowiek uczy się przez całe życie”. Wielokrotnie był laureatem Nagrody Wójta Gminy Kłomnice. Zawsze wspierał nauczycieli pragnących podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ wiedział, iż dobry nauczyciel to dobry uczeń.
            Gdyby ktoś zapytał mieszkańców Rzerzęczyc o to, z czym kojarzy im się najbardziej Dyrektor Ryszard Krok, to pewnie odpowiedź byłaby jedna – rozbudowa szkoły. Pierwszy jej etap nastąpił zaraz po objęciu funkcji dyrektora, a była to wymiana podłogi w sali gimnastycznej, wymiana stropów i dachu, instalacji elektrycznej, okien. Przeprowadzone remonty sprawiły, że ze starej szkoły zostały tylko mury.
            W roku szkolnym 1994/1995 Dyrektor wspólnie z uczniami i rodzicami podjął decyzję o wyborze pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza na patrona szkoły. 28.05.1995 roku w Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru. Od wielu lat szkoła corocznie bierze udział w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, gdzie w licznych konkursach odnosi sukcesy na skalę kraju, dzieli się efektami pracy z Patronem i poszerza kontakty ze szkołami z całej Polski. Nasz tradycyjny już udział w zlotach to niewątpliwa zasługa Pana Dyrektora, który co roku dbał o merytoryczne i finansowe wsparcie delegacji.
            W 2002 roku utworzono w Rzerzęczycach Zespół Szkół – Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Od tej pory obie szkoły kierowane przez Pana Dyrektora osiągały wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w gminie” nosiła placówka przez osiem kolejnych lat. Liczne osiągnięcia na szczeblach: gmina, powiat, województwo, kraj ma ZS w Rzerzęczycach w konkursach artystycznych, recytatorskich i ortograficznych. Możemy poszczycić się wieloma finalistami i laureatami konkursów polonistycznych, matematycznych, anglojęzycznych, chemicznych, literackich, czytelniczych, recytatorskich, muzycznych. Dyrektor zawsze wspierał uczniów pragnących rozwijać swoje talenty, a także nauczycieli pracujących z tymi uczniami, przygotowując ich do konkursów.
            Reforma oświaty sprawiła, że konieczna stała się dalsza rozbudowa szkoły i poprawienie warunków nauki. Ta sprawa stała się priorytetem w działaniach Pana Dyrektora, który wydeptał wiele ścieżek, prosząc, argumentując, planując. Po wielu latach żmudnej pracy, 01.09.2010 roku uczniowie, nauczyciele, goście i mieszkańcy Rzerzęczyc weszli do całkowicie nowej szkoły, której dziś wszyscy nam zazdroszczą. Obiekt na miarę XXI wieku to w dużej mierze zasługa Pana Dyrektora Ryszarda Kroka, który doglądał każdego szczegółu podczas prac budowlanych, wykończeniowych. Od wykopania fundamentów do powieszenia ostatniego obrazka – zawsze i wszędzie czuwał, pilnował, poprawiał, dostrzegał każdą usterkę i wadę.
            Dyrektor Ryszard Krok przez lata swojej pracy dał się poznać jako osoba niezwykle gospodarna i zaradna. Jako gospodarz szkoły dbał o wzbogacenie zaplecza dydaktycznego i materialnego, estetyczny wygląd otoczenia szkoły, zieloną architekturę krajobrazu. Swoje zadania dyrektorskie i pedagogiczne wypełniał z wielką odpowiedzialnością. Stworzył warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez realizację szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, działalność organizacji. W szkole obok zajęć przedmiotowych działa: klub europejski, koło teatralne, koło turystyczne, UKS, SKS, harcerstwo, chór, Liga Ochrony Przyrody, szkolne koło wolontariatu. Za przyczyną Pana Dyrektora przy ZS w Rzerzęczycach powstała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Otwórzmy Serca dla Dzieci”. W szkole już od 10 lat pracę i naukę uczniów wspiera logopeda, pedagog, pielęgniarka szkolna. Dzięki inicjatywie i pomocy Dyrektora od wielu lat funkcjonuje stołówka, która przygotowuje smaczne obiady również dla uczniów z innych placówek na terenie gminy. Dyrektor stworzył także warunki do uzyskania przez szkołę wyposażenia pracowni komputerowych i językowych, stale dbał o powiększanie zbiorów bibliotecznych.
            Organ prowadzący zawsze podkreślał przestrzegania przez Pana Dyrektora prawa oświatowego, prowadzenie efektywnej i ekonomicznej gospodarki środkami finansowymi, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom podczas ich pobytu w szkole. Pan Dyrektor Ryszard Krok był wymagającym i konsekwentnym dyrektorem. Ukształtował pozytywną postawę rodziców i środowiska lokalnego wobec spraw szkoły. Współpraca z parafią p.w. św. Floriana i lokalnymi organizacjami była jednym z priorytetów Pana Dyrektora. Wiele prac na terenie szkoły zostało wykonanych ze środków i przy aktywnym udziale Rady Rodziców. Społeczeństwo i władze gminne zawsze chętnie wspierały inicjatywy podejmowane przez Dyrektora.
            Organizacja niezapomnianych festynów rodzinnych, ciepłych spotkań z rodzicami, dziadkami oraz liczne zapraszanymi gośćmi podczas spotkań szkolnych i parafialnych to także Jego zasługa.
            Dyrektor zawsze dbał o promocję szkoły. Motywował nauczycieli i uczniów do publikowania tekstów dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na łamach szkolnego miesięcznika „Żaczek”, „Gazety Kłomnickiej”, „Magazynu Szkolnego”. Szkoła promowała swoją pracę w szerokim zakresie realizując zadania akcji „Szkoła z klasą!” uzyskując stosowne certyfikaty.
            Trudno jest opisać dokładnie to wszystko, czego autorem i pomysłodawcą był Dyrektor Ryszard Krok. Nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy Rzerzęczyc, Adamowa i Niwek, patrząc na szkolny budynek, wspominając, będą zawsze pamiętać o Tym, który stał się przyczyną tak wielu zmian.
            Życzymy Panu Dyrektorowi, by czas zasłużonego odpoczynku stał się czasem realizowania innych niż szkoła pasji i marzeń!

       W związku z decyzją Pana Dyrektora Ryszarda Kroka o odejściu na emeryturę, Wójt Gminy Kłomnice, p. Piotr Juszczyk postanowił powierzyć obowiązki dyrektora szkoły p. mgr Agnieszce Rataj, nauczycielce języka polskiego, informatyki, bibliotekarce. Pani Agnieszka Rataj podjęła się pełnienia tej funkcji i jest nowym dyrektorek Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. Nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły przyjęli tę wiadomość z wielką radością. Wszyscy znają umiejętności i wiedzę p. Agnieszki Rataj i życzą wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu obowiązków.

   Przydział wychowawstw w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
w roku szkolnym 2016/2017
    Szkoła Podstawowa

Oddział przedszkolny-mgr Małgorzata Piechowicz                                                     
Kl. I – mgr Izabela Juszczyk                                                                      
Kl. II  – mgr Marta Karczewska Kowalik                                                 
Kl. III a – mgr Dorota Rokicka-Anklewicz                                               
Kl. III b – mgr Olga Derda                                                                          
Kl. IV – mgr Renata Wolniewicz                                                              
Kl. V – mgr Małgorzata Woszczyna                                                         
Kl VI – mgr Agata Krok                                                                              

Gimnazjum

Kl. I Gimnazjum -mgr Marta Krok                                                            
Kl. II Gimnazjum  - mgr Anna Kowalik 
Kl. III Gimnazjum - mgr Anna Wawrzyńczyk    

l> 


                                                                     

28.06.2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzerzęczycach na rok szkolny 2016 / 2017PODRĘCZNIKI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO
1.
Edukacja
przedszkolna
„Kolorowy start”

- karty pracy,
- książka,
- wyprawka plastyczna,
- zeszyty ćwiczeń: „Nauka czytania”, „Nauka pisania”, „Nauka liczenia”

W. Żaba - Żabińska
MAC
2.
Religia
„Jesteśmy dziećmi Bożymi”
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
3.
Język angielski
„New Sparks Plus Starter”
podręcznik
M. Szpotowicz,
M. Szulc – Kurpaska

Oxford
  

PODRĘCZNIKI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO
1.
Edukacja
wczesnoszkolna
„Nasz elementarz.  Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1.” Części 1-4 +            ćwiczeniówki

M. Lorek,
L. Wollman,
B. Ochmańska

Podręcznik do kształcenia ogólnego opracowany na zlecenie Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania

2.
Religia
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
Podręcznik + karty pracy
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
3.
Język angielski
„Super Sparks 1”
Podręcznik + ćwiczenia
M. Szpotowicz,
M. Szulc – Kurpaska

Oxford


PODRĘCZNIKI DO KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO
1.
Edukacja
wczesnoszkolna
„Nasza Szkoła” – podręcznik części 1-4
„Nasza Szkoła”  - podręcznik matematyka części 1-4
„Moje ćwiczenia” – części 1-4
„Moje ćwiczenia matematyka” – części 1-4

M. Lorek,
M. Zatorska,
J. Faliszewska,
A. Opala

Podręcznik do kształcenia ogólnego opracowany na zlecenie Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania

2.
Religia
„Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik do drugiej klasy szkoły podstawowej + karty pracy dla klasy drugiej

Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
3.
Język angielski
„Super Sparks 2”
Podręcznik + ćwiczenia
P.A. Davies,
C. Graham,
M. Szpotowicz,
M. Szulc – Kurpaska


Oxford
  
PODRĘCZNIKI DO KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO
1.
Edukacja
wczesnoszkolna
„Nasza Szkoła” – podręcznik części 1-4
„Nasza Szkoła”  - podręcznik matematyka części 1-4
„Moje ćwiczenia” – części 1-4
„Moje ćwiczenia matematyka” – części 1-4

M. Lorek,
M. Zatorska,
J. Faliszewska,
A. Opala
E. Dulemba

Podręcznik do kształcenia ogólnego opracowany na zlecenie Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania

2.
Religia
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Podręcznik dla ucznia kl. III szkoły podstawowej + karty pracy

Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
3.
Język angielski
„Super Sparks 3”
Podręcznik + ćwiczenia
P.A. Davies,
C. Graham,
M. Szpotowicz,
M. Szulc – Kurpaska
M. Charrington

Oxford

PODRĘCZNIKI DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1, cz. 2
A.   Łuczak,
A.   Murdzek

GWO

2.
Religia
„Jestem chrześcijaninem”
Podręcznik + karty pracy
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„Steps forward” 1
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

P.A. Davies,
S. Wheeldon,
T. Falla,
P. Shipton

Oxford

4.
Zajęcia komputerowe
„Lubię to!”
M. Kęska
Nowa Era

5.
Historia i społeczeństwo
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski
Nowa Era

6.
Matematyka
„Matematyka z plusem”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Matematyka 4. Arytmetyka, Matematyka 4. Geometria

M. Jucewicz,
P. Zarzycki,
M. Dobrowolska
GWO

7.
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Marko – Worłowska,
F. Szlajfer,
J. Stawarz

Nowa Era

8.
Plastyka
„Do dzieła”
J. Lukas,
K. Onak

Nowa Era
9.
Muzyka
„Lekcja muzyki”
M. Gromek,
G. Kilbach

Nowa Era
10.
Zajęcia techniczne
„Jak to działa”
L. Łabecki,
M. Łabecka

Nowa Era

 PODRĘCZNIKI DO KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1, cz. 2
A.   Łuczak,
A.   Murdzek

GWO

2.
Religia
„Wierzę w Boga”
Podręcznik + karty pracy da klasy V
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„Steps in English 2”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń dla kl. V

B.   Lawday,
        M. Hancock

Oxford

4.
Zajęcia komputerowe
„Lubię to!”
M. Kęska
Nowa Era

5.
Historia i społeczeństwo
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski
Nowa Era

6.
Matematyka
„Nowa matematyka z plusem 5”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń (wersja B)
„Arytmetyka”, „Geometria”

M. Jucewicz,
P. Zarzycki,
M. Dobrowolska
GWO

7.
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

F. Szlajfer,
J. Ślusarczyk,
R. Kozik

Nowa Era

8.
Plastyka
„Do dzieła”
J. Lukas,
D. Stępień

Nowa Era
9.
Muzyka
„Lekcja muzyki” z dodatkiem „Zagrajmy” + płyty CD + zeszyt ćwiczeń „Lekcje muzyki”
(kolor zielony)

M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era
10.
Zajęcia techniczne
„Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI S.P. oraz dodatek do podręcznika do zajęć technicznych dla klas IV – VI S.P.

L. Łabecki,
M. Łabecka

Nowa Era

  
PODRĘCZNIKI DO KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” kl. VI podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1 sierpień 2014, cz. 2 styczeń 2015
      A. Łuczak,
A.   Murdzek

GWO

2.
Religia
„Wierzę w Kościół”
Podręcznik + karty pracy da klasy VI
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„Steps in English 3”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń dla kl. VI

C.   Lawday,
       M. Hancock

Oxford

4.
Zajęcia komputerowe
„Ciekawi świata ” podręcznik dla klas IV - VI
J. Dulian
OPERON

5.
Historia i społeczeństwo
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski
Nowa Era

6.
Matematyka
„ Matematyka z plusem”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1,2,3 wersja zgodna z najnowszą podstawą programową


M. Jucewicz,
P. Zarzycki,
M. Dobrowolska,
M. Karpiński
GWO

7.
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

F. Szlajfer,
J. Stawarz,
H. Kowalczyk
Nowa Era

8.
Plastyka
„Do dzieła”
J. Lukas,
D. Stępień

Nowa Era
9.
Zajęcia techniczne
„Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI S.P. oraz dodatek do podręcznika do zajęć technicznych dla klas IV – VI S.P.

L. Łabecki,
M. Łabecka

Nowa Era

PODRĘCZNIKI DO KLASY I GIMNAZJUM  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1, cz. 2 nowe wydanie

                            A. Łuczak,
            E. Prylińska,
                  R. Maszka

GWO

2.
Religia
„Spotkanie ze słowem”
Podręcznik + karty pracy dla klasy V
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„New English Plus 2”
Podręcznik + ćwiczenia


A.   Wetz,
                   J. Styring,
                  N. Tims,
                   J. Quintana,
                  A. Gałązka

Oxford

4.
Język niemiecki
„Kompass 1”
Podręcznik + ćwiczenia

A.   Sibiga,
                      E. Reymont,
                      M. Jezierska-Wiejak

PWN

5.
Informatyka
„Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum
B.   Kwaśny,
A.   Szymczak,
M. Wiłun
Nowa Era / PWN

6.
Historia
„Śladami przeszłości 1”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Pod red. S. Roszaka
Nowa Era

7.
Matematyka
„Matematyka 1”
podręcznik
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej

GWO8.
Biologia
„Puls życia”
Podręcznik do biologii dla gimnazjum + ćwiczenia
M. Jefimow,
M. Sęktas
Nowa Era

9.
Fizyka
„Spotkania z fizyką 1”
E.    Francuz – Ornak,
             T. Kulawik,
        M. Nowotny - Różańska

Nowa Era
10.
Chemia
„Chemia Nowej Ery 1”
Podręcznik + ćwiczenia
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin

Nowa Era
11.
Geografia
„Puls Ziemi. Podręcznik dla klasy I gimnazjum cz. 1”

R. Malarz
Nowa Era
12.
Plastyka
„Sztuka tworzenia. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum”
N. Mrozkowiak
Nowa Era13.
WOS

„Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum cz. 1”

I.       Janicka,
       A. Kucia,
                  T. Maćkowski
Nowa Era
14.
Zajęcia techniczne
„Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe.”
                      K. Wilczek,
                       E.  Uljasz

Nowa Era
  
PODRĘCZNIKI DO KLASY II GIMNAZJUM  R. SZK. 2016/2017

Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1, cz. 2 nowe wydanie

                    A. Łuczak,
                             E. Prylińska
GWO

2.
Religia
„Aby nie ustać w drodze”
Podręcznik + karty pracy dla klasy dla II gimnazjum
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„New English Plus 3”
Podręcznik + ćwiczenia


A.   Wetz,
                   J. Styring,
                  N. Tims,
                   J. Quintana,
                  A. Gałązka

Oxford

4.
Język niemiecki
„Kompass 2”
Podręcznik + ćwiczenia

A.   Sibiga,
                      E. Reymont,
                      M. Jezierska-Wiejak

PWN


5.
Informatyka
„Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum”

C.   Kwaśny,
B.   Szymczak,
M. Wiłun
Nowa Era / PWN

6.
Historia
„Śladami przeszłości 2”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Pod red. S. Roszaka
Nowa Era

7.
Matematyka
„Matematyka 2”
podręcznik
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej

GWO8.
Biologia
„Puls życia cz. II”
Podręcznik do biologii dla gimnazjum + ćwiczenia
M. Jefimow,
M. Sęktas
Nowa Era

9.
Fizyka
„Spotkania z fizyką 2”
B.   Francuz – Ornak,
          T. Kulawik,
           M. Nowotny - Różańska
Nowa Era
10.
Chemia
„Chemia Nowej Ery 2”
Podręcznik + ćwiczenia
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin

Nowa Era
11.
Geografia
„Puls Ziemi. Podręcznik dla klasy II gimnazjum cz. 2”

    R. Malarz
Nowa Era
12.
Plastyka
„Sztuka w zasięgu ręki”

W. Sygut,
D. Stępień
MAC
13.
Zajęcia techniczne
„Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno - elektroniczne”

            W.  Czyżewski
Nowa Era
14.
Muzyka
„Muzyczny świat”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

               T. Wójcik
MAC

PODRĘCZNIKI DO KLASY III GIMNAZJUM  R. SZK. 2016/2017Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO

1.
Język polski
„Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń cz. 1, cz. 2 nowe wydanie

                   A. Łuczak,
                             E. Prylińska,
GWO

2.
Religia
„Żyć w miłości Boga”
Podręcznik + karty pracy dla klasy dla III gimnazjum
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech

3.
Język angielski
„New Adventures 3”
Podręcznik + ćwiczenia


A.   Wetz
Oxford

4.
Język niemiecki
„DACHfenster” kl. III
Podręcznik + ćwiczenia

A.   Sibiga,
                      E. Reymont,
                      M. Jezierska-Wiejak

PWN

5.
Historia
„Historia. Wiek XIX i wielka wojna.”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas historyczny dla gimnazjum.

      J. Chachaj,
           J. Drob
PWN6.
Matematyka
„Matematyka 3”
Podręcznik i ćwiczenia
Praca zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej

GWO

7.
Biologia
„Puls życia cz. III”
Podręcznik do biologii dla gimnazjum + ćwiczenia
M. Jefimow,
M. Sęktas
Nowa Era

8.
Fizyka
„Spotkania z fizyką 3”
„Spotkania z fizyką 4”
                            C. Francuz – Ornak,
             T. Kulawik,
M. Nowotny - Różańska

Nowa Era
9.
Chemia
„Ciekawa chemia”
Podręcznik cz. III + ćwiczenia
H. Gulińska,
J. Smolińska
WSiP
10.
Geografia
„Puls Ziemi. Podręcznik
cz. 3”

                      A. Dobrosik,
                      B. Hubszer,
      J.  Soja
Nowa Era
11.
Zajęcia techniczne
„Zajęcia techniczne. Podręcznik do gimnazjum”

                 U. Białek
OPERON
12.
Muzyka
„Muzyczny świat”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
                T. Wójcik
MAC
13.
Edukacja o bezpieczeństwie
„Żyj i działaj bezpiecznie”
podręcznik
J. Słoma
Nowa Era

14.
WOS
KOSS. Podręcznik i ćwiczenia
T. Merta,
A. Pacewicz
Centrum Edukacji Obywatelskiej